Közérdekű adatok

 

I. Szervezeti, személyzeti adatok
1. A Társaság adatai, elérhetősége
A társaság neve Récsei Holdings Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság
A társaság rövidített elnevezése Récsei Holdings Kft.
Székhely 1146 Budapest, Istvánmezei út 6.
Postacím 1146 Budapest, Istvánmezei út 6.
Elektronikus levél cím info@recseiholdings.com
Honlap www.recsei.hu
Telefonszám +36-1/460-3666
Képviselő Nunkovics Martin
Cégjegyzékszám 01-09-290251
Adószám 25808001-2-42
Alapítószerv Magyar Állam
tulajdonosi joggyakorló: MNV Zrt.
Felügyelő Bizottsági Tagok Hajdúné Rózsa Réka
Schulek Csaba
Holl Zoltán
Közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervek Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
(Cím: 1051 Budapest, Nádor u. 28., Levelezési cím: 1363 Pf. 17, Központi telefonszám: +36 1 354 4800)
Fővárosi Főügyészség
(Cím: 1054 Budapest, Akadémia u. 13., Levelezési cím: 1881 Budapest, Pf.: 13. T: 472-4000, Fax: 472-4141 Fax: 472-4163)
Állami Számvevőszék
(Cím: 1052 Budapest, Apáczai Cs. J. u. 10., Levelezési cím: 1364 Budapest 4. Pf. 54., Központi telefonszám: +36-1-484-9100)

 

I. 2. Szervezet vezetői elérhetőségek
Név Pozíció Elérhetőségek
Nunkovics Martin ügyvezető info@recseiholdings.com

 

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
1. A Társaság feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege SZMSZ (PDF)
12. A Társaságnál végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai ÁSZ (PDF)

15. közzétételi adatok

Éves jelentés 2023

 

II. 13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy neve
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján a Récsei Holdings Kft. kezelésében lévő közérdekű adatok megismerése iránt bárki igényt nyújthat be.
Az igény benyújtható: info@recseiholdings.com
Levélben az Récsei Holdings Kft. ügyvezetőjének címezve, a Társaság postacímére. 
Szabályzat pdf

 

III. Gazdálkodási adatok
1. Közfeladataot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója 2020. évi beszámoló (PDF)
2021. évi beszámoló (PDF)
2022. évi beszámoló (PDF)
2023. évi beszámoló (PDF)
2. Közfeladatatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi jutattásaira vontkozó összesített adatok, illetve a vezető és vezetőtisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres jutattásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve. Összesített adatok 2021
Összesített adatok 2022
Összesített adatok 2023
Összesített adatok 2024
4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített adatok, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételével; A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani. Szerződések 2021
Szerződések 2022
Szerződések 2023

 

 

 

 

Üzleteink