Parkolás

 

parking-sign-haringey_0_232  

 Parkolási díjak 2023. február 1. reggel 8 òrátòl
Az első 1 óra parkolás INGYENES!
Utána 30 perc / 200 Ft 5-22 óra között
Típus 30 perc Bérlet
Parkolójegy 05-22:00 óra között  200.- Ft -
Bérlet 0-24 óra között - 35.000.-Ft+Áfa /hó
Bérlet 8-20 óra között - 25.000.-Ft+Áfa/hó
Bérlet 20-8 óra között - 25.000.-Ft+Áfa/hó
 2020.01.01-től a kaució: 5.000.- Ft/ kártya 
Letiltott kártya újra aktiválása : 5000,-Ft/kártya

Bármilyen kérdés felmerülése esetén szíveskedjenek e-mailt írni az info@recseiholdings.com címre. 

 


Parkolási rend 

1. Bérleti szerződés
A parkolókártya kézhezvételével, illetve a parkolóba gépjárművel történő behajtással a parkoló üzemeltetőjeként a Récsei Holdings Kft. - a továbbiakban, mint Bérbeadó -, illetve megbízásából a Human FM Ingatlankezelő Kft. - a továbbiakban, mint „Üzemeltető" - és a gépjármű használója, mint Bérlő - a továbbiakban, mint „Bérlő" - közötti bérleti szerződés jön létre, egy darab gépjármű parkolási helyének igénybevételére a jelen parkolási rendben meghatározott feltételekkel. 

2. Bérleti díj
A bérleti díj megállapítása az elfoglalt parkolóhelyre érvényes, a parkoló bejáratánál elhelyezett mindenkori díjszabás szerint történik. A parkolási díjat a parkoló elhagyása előtt kell kiegyenlíteni. A parkolót a gépjárművel történő elhagyása csak a parkolókártya érvényesítését és a parkolási díj megfizetését követően lehetséges. 

A parkolási idő a parkolókártya kiváltásától kezdődően a parkoló elhagyásáig félórákban kerül megállapításra. Minden megkezdett félóra félórának minősül. A parkolási időben a parkoló nyitvatartási idején kívüli időszak is beleszámít. 

A parkolókártya elvesztése vagy megrongálása esetén a Bérlőt 5 000.- forint azaz - ötezer forint- összegű parkolási díj megtérítésére köteles, kivéve, ha a parkoló Üzemeltetője bizonyítja, hogy a parkolót egy napon túl használta. 

3. A parkoló Üzemeltetőjének felelőssége
A parkoló Üzemeltetője felelősséget vállal minden olyan kárért, amelyet alkalmazottai, vagy teljesítési segédei a Bérlőnek, vagy harmadik személynek szándékosan, vagy súlyos gondatlansággal okoznak. Ezen túlmenő károkért az Üzemeltető nem felel. 
A parkolót és annak szolgáltatásait a használó saját felelősségére és veszélyére veheti igénybe. Az Üzemeltető különösen nem tartozik felelősséggel mindazon károkért, amelyeket a Bérlő, vagy harmadik személy a Bérlőnek a parkolóba bevitt dolgaiban, így különösen annak a gépjárművében idéz elő. Az Üzemeltető nem köteles gondoskodni a parkolóban elhelyezett gépjárművek őrzéséről. 

4. A Bérlő felelőssége
A Bérlő felelősséggel tartozik minden általa, alkalmazottja, megbízottja vagy kísérője által a parkolóban, vagy Üzemeltetőnek és harmadik személynek a parkoló területére bevitt dolgaiban okozott valamennyi kárért. Ezen túlmenően a Bérlő felelősséggel tartozik a pakoló bárminemű, szándékosan, vagy gondatlanul elkövetett beszennyezésért. 

5. Zálogjog
A parkoló Üzemeltetőjét a Bérlőnek a parkolóba bevitt dolgain, így mindenek előtt a parkolóban elhelyezett gépjárművőn, az Üzemeltetőnek a bérleti szerződésen alapuló követelései biztosítékául törvényes zálogjog illeti meg. Ennek megfelelően az Üzemeltető ezen dolgok kiadását mindaddig megtagadhatja, amíg a Bérlő az őt a jelen parkolási rendnek megfelelően terhelő valamennyi kötelezettségének hiánytalanul nem tett eleget. 

6. A parkoló házirendje
A parkoló hétfőtől szombatig 5:00-22:00, vasárnap 5:00-21:00 között tart nyitva. A jegyérvényesítés a zárás előtt 30 perccel lehetséges. A nyitvatartási időn kívül a parkolóba behajtani, illetve a hátrahagyott gépjárművekkel a parkolóból távozni kizárólag bérlettel lehet. A parkolóban kettő napot meghaladóan hátrahagyott gépjárműveket a parkoló Üzemeltetője jogosult a Bérlő, illetve a nyilvántartott üzembentartó költségére eltávolítani. 

A parkoló területén a KRESZ előírásai érvényesek. A Bérlő köteles betartani a parkolóban elhelyezett forgalmi táblák és útburkolati jelek előírásait, valamint az Üzemeltető alkalmazottjainak utasításait. 

A Bérlő a járművét az arra kijelölt parkolóhelyen, kizárólag a jármű méretének megfelelő 1 darab parkolóhely igénybevételével köteles elhelyezni. A táblával vagy más módon jelölt, pl. alkalmazottak számára fenntartott parkolóhelyeket a Bérlő nem veheti igénybe. Ezen tilalom megszegése, egynél több parkolóhely igénybevétele, vagy egyéb - mozgáskorlátozottak parkolóhelyére vonatkozó - előírások megszegése esetén az Üzembentartó jogosult a gépjárművet a Bérlő költségére elszállítani, vagy választása szerint a jogosulatlanul igénybe vett parkoló hely díját a Bérlővel szemben a rendes parkolási díjon felül kötbérként pótlólag felszámítani. Az Üzemeltető ezt meghaladó követeléseit, valamint a Bérlő esetleges szabálysértési felelősségét mindez nem érinti. Vészhelyzetben az Üzemeltető jogosult a parkolóban elhelyezett gépjárműveket a parkolóból eltávolítani. Ennek költségeit a Bérlőt csak abban az esetben terhelik, amennyiben a vészhelyzet keletkezése neki felróható. 

7. Biztonsági előírások
A parkolóban tilos a dohányzás és nyílt láng használata. Tilos továbbá a gépjárművek motorjainak szükségtelen járatása, vagy kipróbálása, a valamint a parkolónak szivárgó üzemanyag és/vagy olajtartállyal rendelkező, vagy egyéb okból fokozott veszélyt vagy szennyezőforrást jelentő járművel történő igénybevétele. Mozgásképtelenséget eredményező műszaki hiba kivételével tilos a parkolóban, különösen a közlekedési területen, valamint a be és kihajtó- részen - szerelési, tisztítási és más hasonló tevékenységet folytani. 

Récsei Center Bevásárlóközpont Igazgatósága és Üzemeltetése 

Üzleteink